Prispevek 2

Zgodovina KUD Janez Cigler

Kulturno društvo je v desetih letih do­življalo posamezne uspehe, pa tudi po­manjkljivosti. Težave so bile predvsem glede premajhnega števila aktivnih čla­nov, še bolj pa s pripravljenostjo za pre­vzem posebnih nalog pri izpeljavi progra­mov. Vendar je društvo s svojo prisotnostjo delovalo povsod, kjer se je kaj dogajalo, in pripravljalo kulturne nastope. Zahvala gre predvsem nekaterim mladim ustvar­jalcem, ki so bili vedno pripravljeni so­delovati, prav tako cerkvenemu pevskemu zboru pod vodstvom prof. Milana Jevnikar- ja. Zbor je sodeloval prav povsod, kjer je bilo kulturno dogajanje.

Vsako leto je KD organiziralo nekaj pri­reditev, na katerih so sodelovali učenci OŠ, gojenci Vzgojno-izobraževalnega zavoda, malčki vrtca Polžek, posamezni mladinci in cerkveni pevski zbor.

Ob takih prireditvah je bila tudi udelež­ba občinstva vedno polnoštevilna. Priredit­ve so bile ob slovenskem kulturnem prazni­ku, ob dnevu žena ali materinskem dnevu, na prireditvah v božično-novoletnem času. Pomembno je bilo aktivirati mlade, da so lahko pokazali svoje glasbene in igralske sposobnosti.

Dramsko skupino mladih (mladi in naj­mlajši) sta več let vodili Melita Garvas in Tatjana Strojan. Naštudirali so nekaj iger: Kozlovska sodba v Višnji Gori, Dvorne pripetije, Vilinček z Lune, Romeo + Julija + Liza ...

Kulturno društvo je bilo v letih 2003 in 2004 organizator prireditve VASOVANJE POD LIPO. Glavni organizator je bil teda­nji predsednik KD Branko Medved. Prire­ditvi sta bili ob Valvazorjevem vodnjaku na Mestnem trgu. Program je bil vsebinsko bo­gat in je privabil množico gledalcev (pevski zbor CORONA, folklorni plesi, recitatorji, šaljivi prizori).

Vasovanje v letu 2003 je bilo prav imenitno in izvirno, saj so pevci peli pod­oknice pravemu poročnemu paru Urški in Urošu (dan pred poroko), ki sedaj živita v Višnji Gori.

Pomembno je sodelovanje Kulturnega društva s Turističnim društvom in organi­zacija prireditev pred Aninim sejmom in v nedeljo pred cerkvijo sv. Ane.

Na Čandkovi domačiji se je v desetih letih zvrstilo veliko prireditev, povezanih z razstavami. KD je bilo pomemben obli­kovalec kulturnih programov ob teh več­erih.

Na javnih prireditvah so se s svojimi knjižnimi deli predstavile avtorice Mihaela Zajc, Marija Pilko, Angelca Škufca. Na po­sebni prireditvi je bila predstavljena tudi knjiga POLŽ NA VERIGI avtorice Irme Jan­čar. Knjiga opisuje dogodke in ljudi Višnje Gore; posamezni odlomki so bili na pred­stavitvi dramatizirani.

Kulturno društvo je na svoje prireditve nekajkrat povabilo tudi pomembne goste, npr. pesnico Nežo Maurer, in sicer ob slo­venskem kulturnem prazniku l. 2002. S svo­jim nastopom je navdušila mlade in starej­še. Pevski zbor z mladimi glasbeniki ZARJA IN SONCE iz Novega mesta je na koncertu v cerkvi sv. Ane zadovoljil vsakogar.

7. maja l. 2002 je kulturno društvo sku­paj s KS omogočilo postavitev in odkritje doprsnega kipa piscu prve slovenske pove­sti in nekdanjemu dolgoletnemu župniku v Višnji Gori Janezu Ciglerju, po katerem nosi društvo tudi ime. Obnovljen je bil tudi njegov nagrobnik na farni cerkvi. Maši in odkritju je prisostvoval tedanji ljubljanski nadškof dr. Franc Rode.

Še istega večera pa je v avli OŠ pisec Ivan Sivec predstavil knjigo o Janezu Ci- lerju z naslovom POVEST O JANEZOVI SRE- I. Veliko zaslug pri tem dejanju je imela takratna predsednica Janja Omahen.

Večkrat so na našem odru s svojimi ig­rami gostovale tudi dramske skupine od drugod.

V zadnjem času pa se je pokazala po­treba po spremembi v vodstvu KD. K delu je bilo potrebno pritegniti predvsem mla­de s svežimi idejami in novimi programi. V januarju 2008 je bilo izvoljeno novo vod­stvo KD, ki je v kratkem času že pokazalo prve uspešne nastope. Nova predsednica društva Barbara Bobnar ima okrog sebe skupino sposobnih ustvarjalcev in zagoto­vo bo kulturno dogajanje v kraju ponovno zaživelo.

Predsedniki v desetih letih: Tatjana Strojan, Janja Omahen-Ambrožič, Branko Medved, Barbara Bobnar.

Anica Petrič